Funkcje i cele UE

Unia Europejska powstała w wyniku długotrwałych procesów integracyjnych politycznych, gospodarczych i społecznych) zapoczątkowanych po II wojnie światowej. Formalnie za datę jej powstania przyjmuje się 1 listopada 1993 roku i podpisanie Traktatu z Maastricht.

Unia Europejska zrzesza obecnie 27 państw. Kraje UE działają na zasadach partnerskich i demokratycznych.Celem funkcjonowania Wspólnoty są przede wszystkim:

  • pokój i stabilizacja

Po wojnach, jakie doświadczyły Europę i świat w pierwszej połowie XX wieku dążono do tego, by historia więcej się nie powtórzyła. Obecnie wystąpienie konfliktu zbrojnego na terenach zjednoczonej europy jest niemożliwe. Unia roprzestrzenia także działania pokojowe poza swoimi granicami. Wysyła żołnierzy na misje stabilizacyjne do krajów ograniętych konflitami.

  • bezpieczeństwo i ochrona

Odpowiednie organy UE stoją na straży poszanowania praw obywateli i ich wolności. Dążą do zminimalizowania przestępczości transgranicznej, współpracują w zakresie organów sądowniczych oraz w kwestii imigracji i azylu.

  • solidarność gospodarcza i społeczna

Wspólnota dokłada starań, aby zapewnić Europie stabilność gospodarczą. Dąży do minimalizowania bezrobocia, ujednolicenia rynku i pomocji konkurencji. Ma na celu (poprzez fundusze strukturalne) stopniowe likwidowanie różnic między regionami. Prowadzi stały monitoring poziomu gospodarki we wszystkich krajach członkowskich.

  • dążenie do Europy obywatelskiej i zjednoczenia kontynentu

Władze UE doprowadziły do zniesienia barier między pańtwami zrzeszonymi. Dzięki temu bez przeszkód możemy podróżować, pracować czy mieszkać w krajach partnerskich. Tworzone są również liczne programy edukacyjne łączące obywateli. Obecnie zjednoczonych jest 27 państw, ale droga dla innych nie jest zamknięta, pod warunkiem, że mają stabilną demokrację.

  • wspieranie wartości humanitarnych

Duży nacisk kładzie się na przestrzeganie praw człowieka, eliminowanie patalogii społecznych i pomoc humanitarną dla krajów najbardziej potrzebujących.

  • prowadzenie polityki innowacyjnej i solidarnościowej

Rewolucja technologiczna wymusiła na Europie podążanie z duchem czasu. Dlatego UE chce przeznaczyć więcej środków na szkolenia, innowację i badania naukowe w ramach unijnych funduszy strukturalnych. Stwarza to możliwości edukacji, co jest fundamentem pod rozwój gospodarki.

  • równość szans

Poprzez dofinansowywanie programów społecznych i edukacyjnych daje mozliwości rozwoju wszystkicm państwom członkowskim. UE przeznacza fundusze na tworzenie nowych miejsc pracy, eliminowanie bezrobocia oraz edukację zagraniczną

.

  • ochrona środowiska

UE jest obecnie liderem we wdrażaniu nowych programów, które mają na celu ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.