Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) założony został w 1998 roku. Od 1 stycznia 1999 roku, EBC funkcjonuje jako niezależna instytucja Unii Europejskiej, której celem jest realizacja jednolitej polityki pieniężnej państw strefy euro.

Niezależność EBC została zagwarantowana przez pierwotne prawo wspólnotowe i obejmuje cztery aspekty: funkcjonalny, instytucjonalny, personalny i finansowy. Oznacza to, że Europejski Bank Centralny:

 • działa samodzielnie,
 • nie przyjmuje instrukcji działań od instytucji i organów unijnych, rządów państw członkowskich UE i żadnych innych organów,
 • kadencja prezesów krajowych banków centralnych trwa minimum 5 lat; kadencja członków Zarządu EBC trwa 8 lat i nie ma możliwości ponownego wyboru,
 • posiada własny, odrębny budżet.

W chwili obecnej Eurosystem tworzy siedemnaście państw członkowskich, które przyjęły wspólną walutę – euro. Są to: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Siedzibą Europejskiego Banku Centralnego jest Frankfurt nad Menem. Prezesem EBC jest, od 2003 roku do chwili obecnej, Jean-Claude Trichet.

Organy decyzyjne EBC:

 • Rada Prezesów

W skład Rady Prezesów, głównego organu decyzyjnego EBC, wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów strefy euro. Zadaniem Rady Prezesów jest, przede wszystkim, formułowanie polityki pieniężnej strefy euro.

 • Zarząd

W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes oraz czterech członków. Do obowiązków Zarządu należą: realizacja założeń uchwalonych przez Radę Prezesów, przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów, kierowanie bieżącą działalnością EBC.

 • Rada Ogólna

W skład Rady Ogólnej wchodzą: prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Rada Ogólna pełni głównie funkcję doradczą.

Zadania Europejskiego Banku Centralnego:

 • definiowanie i realizowanie polityki pieniężnej Eurosystemu,
 • przeprowadzanie operacji walutowych,
 • utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw strefy euro i zarządzanie nimi,
 • wspieranie płynnego działania systemów płatniczych,
 • wydawanie zgody na emisję banknotów w strefie euro,
 • współpraca z bankami centralnymi krajów strefy euro i nadzorowanie ich działalności,
 • nadzorowanie instytucji kredytowych i stabilności systemu finansowego,
 • współpraca z instytucjami unijnymi i międzynarodowymi, w celu wypełnienia zadań, powierzonych Eurosystemowi.

Istnieje możliwość odwiedzenia siedziby Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem. Ze względu na duże zainteresowanie, terminy należy rezerwować z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Europejski Bank Centralny

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.